3.3.4. SDK 初始化

var AVDEngine = ModuleBase.use(ModulesEnum.avdEngine);
var avdEngine =new AVDEngine();

avdEngine.setLog(Appender.browserConsole, LogLevel.debug);
avdEngine.initDevice();
var version = avdEngine.getVersion();

String serverURI = "192.168.1.1:8080";
String accessToken = "YWYyNmVjZTZkOTdiMDFmNjkzYWIyN2ZmMWNkNTZkNzY3ZGVjNWVjNg==";
avdEngine.init(serverURI, accessToken).then(initSuccess).otherwise(initError);

function initSuccess() {
  ...
}

function initError(error) {
        log.error("Exception:" + error.errorShow());
}